Thông báo

Đăng lúc: 09:59:26 13/03/2024 (GMT+7)

THÔNG BÁO V/v thu hồ sơ hưởng các chế độ chính sách theo quy định cho học sinh HK 2 năm học 2023 - 2024

Thông báo   UBND HUYỆN CẨM THỦY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM TÂN                   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
            
       Số: 05/TB-THCT                                 Cẩm Tân, ngày 07 tháng 03 năm 2024
 
THÔNG BÁO
cho học sinh HK 2 năm học 2023 - 2024
 
                     Kính gửi:    
 -   Giáo Viên chủ nhiệm lớp
                   -   Các bậc phụ huynh học sinh  
 
Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa;
 Căn cứ Công văn số 3819/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 07 năm 2023 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học (GDTH) năm học 2023-2024; 
Căn cứ Công văn số 2593/SGDĐT- GDTH ngày 25 tháng 08 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2023-2024
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Căn cứ kết quả thực hiện chi trả chế độ HK 1 năm học 2023 – 2024. Để có cơ sở làm căn cứ tổng hợp các chế độ HK 2 học 2023 – 2024 theo đúng quy đinh. Nay Trường Tiểu học Cẩm Tân xin Thông báo tới toàn thể: GVCN lớp năm học 2023 – 2024, CB,CNVC nhà trường cùng toàn thể quý bậc phụ huynh học sinh được biết. Để nộp các loại hồ sơ cho con em mình được hưởng các chế độ chính sách, theo quy định của Nhà nước cụ thể hồ sơ các chế độ như sau:
1/Chế độ theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013:
a/  Điều kiện học sinh được hưởng và đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ:
1. Thông tư liên tịch này quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao gồm: ưu tiên nhập học và tuyển sinh; miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục; chính sách về học phí; chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. 
2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân khác có liên quan. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở dạy nghề.
b/ Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1/Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước ( Bản sao có công chứng );
2/Giấy chứng nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo do y ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp năm 2024 ( Bản sao có công chứng );
3/Đơn đề nghị cấp tiền học bổng và kinh phí mua phương tiện đồ dùng
( Có xác nhận của nhà trường ).
4/Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
2/Chế độ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 08 năm 2021
a/ Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.
2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.
3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
b/ Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1/Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2024 ( Bản sao có công chứng );
2/Đơn đề nghị hỗ trợ Phụ lục III theo NĐ số: 81/2021/NĐ – CP.
3/Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Lưu ý: Không áp dụng chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh: Bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung…( Theo khoản 8 Điều 20 NĐ 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 08 năm 2021).
3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ.
         Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07 tháng 03 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2024.
Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp về giáo viên chủ nhiệm lớp.
4. Trách nhiệm của GVCN – Tổ văn phòng.
         - Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm tiếp nhận, đối chiếu giữa bản gốc và hồ sơ phụ huynh nộp, ghi rõ ngày tháng năm nộp hồ sơ ký xác nhận giữa phụ huynh và GVCN vào sổ cá nhân sau đó lập danh sách và  ( nộp kèm hồ sơ + Danh sách ) về tổ văn phòng.
- Tổ văn phòng có trách nhiệm kiểm tra rà soát lại lần cuối, lập danh sách trình hiệu trưởng ký duyệt và nộp về Phòng Giáo dục theo đúng thời gian văn bản đã ban hành.
5. Hiệu lực thi hành
       Thông báo này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 03 năm 2024       Thông báo được triển khai đến GVCN lớp năm học 2023 - 2024 cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường và quý bậc phụ huynh học sinh được biết và nộp hồ sơ cho con em mình đúng theo quy định.
 
      Nơi nhận:                                             
GVCN lớp, TVP (t/h);                                             HIỆU TRƯỞNG
Phụ huynh (p/h);                                                                   ( Đã ký )
Lưu: VT-HSCĐ.
 

                                                                                    Phạm Thị Huyền